ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Archive for March, 2012

របៀបសម្លាប់មេរោគ Global.exe (ផ្កាយហោះ)

សព្វថ្ងៃមានមេរោគកុំព្យូទ័រមានច្រើនប្រភេទណាស់ដែលកំពុងរាត្បាតអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទូទៅ។ ក្នុងចំនោមមេរោគទាំងនោះ មានមេរោគមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា
Global.exe ដែលខ្មែរយើងច្រើនហៅថាមេរោគផ្កាយហោះ ព្រោះថាកាលមេរោគនេះឆ្លងចូលកុំព្យូទ័រណាមួយហើយ ក្នុងរយៈពេលប្រហែលមួយអាទិត្យក្រោយមក មេរោគ
នេះនិងធ្វើការអុកឡុកភ្លាម ដោយបង្ហារួបផ្កាយហោះនៅលើផ្ទាំងដេសថប ហើយមានអក្សរសរសេរថា “This computer is being attacted” ដូចរូបខាងក្រោម៖ (more…)

របៀបសម្លាប់មេរោគ RECYCLER

ចំពោះមេរោគ RECYCLER នេះមានច្រើនប្រភេទណាស់ ដែលជានិច្ចកាលវាត្រូវបានឆ្លងតាមការប្រើប្រាស់ USB flash ពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយ។
ក្នុងទីនេះអ្នកស្រែសូមលើកយកមេរោគ RECYCLER មួយប្រភេទនេះមកបរិយាយដូចតទៅ។

១. មុខមាត់និងលក្ខណៈរបស់មេរោគ RECYCLER

-Name Macromedia Flash Player 7.0
-Size 66 kb or more than
-Version 0.0.0.0
-Product name Shockwave Flash
-Original name SaFlashPlayer.exe (more…)