ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Town CD VOL 28

Rayu 2 Khmer Songs: Town CD Vol 28 ?

បញ្ជីររាយនាមបទចម្រៀង

01. ដឹងថាពេលគេងលក់ទើបអូនភ្លេចបង (រ៉ាយុ) || ទាញយក
02. ជួយអង្វរគេជំនួសបងផង (អែនជេឡា និង រ៉ាយុ) || ទាញយក
03. ខ្លាចបងអ្នកចោលអូន (អែនជេឡា) || ទាញយក
04. បងឡប់ៗដែលស្រលាញ់អូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង (រ៉ាយុ) || ទាញយក
05. ខុសទេដែលដាក់ចិត្តស្រលាញ់បង (អែនជេឡា) || ទាញយក
06. ទោះអូនស្រលាញ់អ្នកណាក៏បងថាអូនស្មោះ (រ៉ាយុ) || ទាញយក
07. បើស្រលាញ់អូនកុំលាក់ចរិក (អែនជេឡា) || ទាញយក
08. ខ្ញុំមិនសមឲ្យនាងស្មោះ (រ៉ាយុ និង ខេម) || ទាញយក
09. ខូចចិត្តចំពេលអត់លុយ (រ៉ាយុ) || ទាញយក
10. កា កា (រ៉ាយុ) || ទាញយក
11. អរគុណមេឃដែរ (អែនជេឡា និង រ៉ាយុ) || ទាញយក

ទាញយក៖ Town CD VOL 28.rar
Advertisements