ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លុកលទ្ធផល។ លទ្ធផល គឺជាប្លុកដែលបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកលទ្ធផលដែលបានធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃ។

 

Advertisements