ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

01. ទើបដឹងមនុស្សស្មោះឈឺចាប់ប៉ុណ្ណា (សិរីមន្ត) [ ទាញយក ]
02. វៃឬក ប្រយ័ត្នអត់ប្តី (សិរីមន្ត និង ស្រីពៅ) [ ទាញយក ]
03. ព្រមឲ្យអូនឈ្នះ (ពិទូ) [ ទាញយក ]
04. ឈឺឡើង លែងចង់ឈឺ (កូឡា) [ ទាញយក ]
05. ចប់ ប៉ារ៉ោយ (វាសនា) [ ទាញយក ]
06. មានសង្សាជាព្រាននារី (លីនដា) [ទាញយក ]
07.  មនុស្សចិត្តខ្មៅ (លីណូ) [ ទាញយក ]
08. កើតមកជាតិនេះគឺសម្រាប់ស្មោះអូន (កូឡា) [ ទាញយក ]
09. អ្នកចុងក្រោយ (ពិទូ) [ ទាញយក ]
10. ស្បថមុខព្រះក៏មិនជឿ (សិរីមន្ត) [ ទាញយក ]

Advertisements