ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

 

Download កម្មវិធី Link នេះខាងក្រោម

1- Download កម្មវិធី Office 2010 Toolkit
2- បើកម្មវិធី Office 2010 Toolkit ( ប្រើ Mouse ខាងស្តាំលើកម្មវិធីនេះ ជ្រើសរើស Run as Administrator option. )  អ្នកនិងឃើញ ផ្ទាំងដូចរូបខាងលើ
3- ចុចលើពាក្យ  ( EZ-Activator ) វានិងចាប់ផើ្តមស្វែងរក Microsoft Office ដោយខ្លួនវាពេលវាចប់
4- ជ្រើសរើសពាក្យ Activation ( ខាងលើ ជិតពាក្យ Main )

5- ត្រង់ពាក្យ Office 2010 AutoKMS ចុចលើពាក្យ Install រួចចុចលើពាក្យ Activate.
* ចំនាំ៖ បើសិនជាវា Error ចុចលើពាក្យ Uninstall ហើយ Install ម្តងទៀត។
6- ពេលចប់ រួចរាល់ហើយ បើចង់ដឹងថាវា ត្រឹមត្រូវហើយ សូមបើក Microsoft Office Word, Excel……..
ចុចលើពាក្យ File ជ្រើសរើសយកពាក្យ Help វានិងបង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម៖