ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

JavaScript គឺជាភាសានៃកម្មវិធីមួយដែលគេពេញនិយមនៅលើពិភពលោក។​ហើយក៍ជាភាសាមូយសំរាប់ HTML ហើយ នឹង Web, សំរាប់  Servers, PCs, Laptops, Tablets, Smart Phones ហើយ នឹងមានអ្វីជាច្រើនទៀត។

តើ JavaScript គឺជាអ្វី?

JavaScript​ គឺជា Scripting Language មួយ ដែលគេយកទៅ Develop ទៅលើ Web Site។ ហើយ JavaScript ក៍ជាកម្មវិធីកូដមួយដែលត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុង HTML pages។

–       JavaScript ត្រូវបានដំណើរការស្ទើរតែគ្រប់ Web Browsers។

តើអ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវរៀន?

–       ការសរសេរកូដ JavaScript ដែលជាលទ្ធផលនៅក្នុង HTML

ឧទាហរណ៍៖

document.write(“<h1>This is a heading</h1>”);
document.write(“<p>This is a paragraph</p>”);

This is a heading នេះគឺជាលទ្ធផល ដែលស្ថិតនៅក្នុង Tag របស់ HTML។

–       ការមានប្រតិកម្មទៅលើព្រឹតិការណ៍

ឧទាហរណ៍៖

< button type=”button” onclick=”alert(‘Welcome!’)”>Click Me!</button>

alert() function គឺមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនទេនៅក្នុង JavaScript ។ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់គឺងាយស្រូលណាស់សំរាប់ការតេសសាលល្បងកូដ។

–       ការផ្លាស់ប្តូរ HTML Content

ការប្រើប្រាស់ JavaScript គឺដើម្បីរៀបចំ Content នៃធាតុរបស់ HTML ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើមុខងារ។

ឧទាហរណ៍៖

x=document.getElementById(“demo”) //Find the element
x.innerHTML=”Hello JavaScript”; //Change the content

អ្នកនឹងបានឃើញជាញឹកញាប់ document.getElementByID(“some id”) នេះគឺជាការប្រើប្រាស់ DOM នៅក្នុង HTML។

DOM (Document Object Model) គឺជាការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់ W3C ដែលតំណាងឲ្យការដំណើរការរបស់ធាតុរបស់ HTML។
– ការផ្លាស់ប្តូរ HTML Style
ការផ្លាស់ប្តូរ Style នៃធាតុរបស់ HTML គឺគេធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅលើ HTML attribute។
ឧទាហរណ៍៖
x=document.getElementById(“demo”) //Find the element
x.style.color=”#ff0000″; //Change the style

Advertisements