ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ


Who Is On My Wifi នឹងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរក អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​​
អ៊ីន​ធើ​ណេត​របស់​អ្នក។Whos Is On My Wifi នឹង​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​កុំព្យូទ័រ​
ដែល​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​លើ​បណ្តាញ​រូមជា​មួយ​អ្នក និងបញ្ជាក់​ដល់​អ្នក​ប្រសិន​បើ​ឃើញ​ថា
​កុំព្យូទ័រ​ណា​មួយ​ដែល​មិន​ស្គាល់​។ លោក​អ្នក​អាច​ដឹង​បាន​ថា តើ​អ្នក​ណា​​ដែល
កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់ Wireless របស់លោកអ្នក។

ទាញយក៖ Whos On My Wifi.rar
Advertisements