ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Scripts នៅក្នុង HTML ត្រូវបានគេបញ្ចូលនៅចន្លោះ<script>ហើយនឹង</script>tags។
Scripts អាចដាក់នៅក្នុង <body> ហើយនឹង <head> ផ្នែកនៃ HTML page។
ការប្រើប្រាស់ <script> Tag
ដើម្បីបញ្ចូល JavaScript នៅក្នុងHTML page ត្រូវប្រើប្រាស់<script> tags។
<Script> ហើយនឹង</Script>អាចប្រាប់ថា JavaScript ចាប់ផ្តើមហើយនឹងបញ្ចប់នៅ
កន្លែងណា។
បន្ទាត់ដែលនៅចន្លោះ <Script> ហើយនឹង</Script>គឺជា Contain របស់ JavaScript។
ឧទាហរណ៍៖
<script>
alert(“My First JavaScript”);
< /script>
JavaScript នៅក្នុង <body>
នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ JavaScript សរសេរនៅក្នុង HTML <body> ពេលដែលផ្ទុកនៅក្នុង Page។

<!DOCTYPE html>
<html>
< body>
.
.
<script>
document.write(“<h1>This is a heading</h1>”);
document.write(“<p>This is a paragraph</p>”);
< /script>
.
.
< /body>
< /html>

JavaScript នៅក្នុង <head> ឬក៍នៅក្នុង <body>
<Script> អាចដាក់នៅក្នុង<body> ឬក៍នៅក្នុង <head> ផ្នែកនៃ HTML ហើយ ឬក៍នៅក្នុងផ្នែកទាំងពីរ។

មុខងារ JavaScript នៅក្នុង <head> 
នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ JavaScript គឺត្រូវបានស្ថិតនៅផ្នែក<head> នៃ HTML page។ ហើយមានមុខងារត្រូវបានគេហៅនៅពេលដែល button គឺត្រូវបាន Clicked។
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction()
{
document.getElementById(“demo”).innerHTML=”My First JavaScript Function”;
}
< /script>
< /head>

<body>

<h1>My Web Page</h1>

<p id=”demo”>A Paragraph</p>

<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Try it</button>

</body>
< /html>

មុខងារ JavaScript នៅក្នុង <body> 
នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ JavaScript គឺត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងផ្នែក <body> នៃ HTML page។ ហើយមានមុខងារត្រូវបានគេហៅនៅពេលដែល button គឺត្រូវបាន Clicked។

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My Web Page</h1>

<p id=”demo”>A Paragraph</p>

<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<script>
function myFunction()
{
document.getElementById(“demo”).innerHTML=”My First JavaScript Function”;
}
< /script>

</body>
< /html>

External JavaScript
Scripts អាចកើតឡើងនៅក្នុង External Files។ ហើយជាញឹកញាប់កូដ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយពីរ ឬបី web pages ផ្សេងៗគ្នា។
External JavaScript File គឺត្រូវមាន Extension ជា .js។ External Script ប្រើដើម្បីប្រាប់ពីរ File .js នៅក្នុង “src” attribute នៃ <script> tag:
ឧទាហរណ៍៖
<!DOCTYPE html>
<html>
< body>
<script src=”myScript.js”></script>
< /body>
< /html>

Advertisements