ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

1. ចុចលើ Desktop tile នៅក្នុង Metro UI interface ដើម្បីចូលទៅ Desktop mode។ រឺយើងអាចចុចលើ Windows logo key​ នៅលើ keyboard របស់អ្នក។

 1. ចុចលើ​ Windows logo key + R ដើម្បីបើក Run dialog។វាយពាក្យថា regedit​ នៅក្នុងប្រអប់  Run បន្ទាប់ចុច Enter។
  Enable Classic Start Menu in Windows 8
 2. នៅកន្នុង Registry Editor, អ្នកត្រូវចុចតាមដូចដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម៖
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
  Enable Classic Start Menu in Windows 8
 3. នៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃ Registry Editor,អ្នកត្រូវស្វែករកពាក្យថា DWORD value RPEnabled។ ចុចពីរដងលើ RPEnabledហើយប្ដូរ value data ពីលេខ 1 ទៅលេខ 0 វិញ ដូចបានបង្ហាញ។
  Enable Classic Start Menu in Windows 8
 4. ចុចលើពាក្យថា OK។
  Enable Classic Start Menu in Windows 8

បើសិនជាពេលក្រោយអ្នចង់ប្រើប្រាស់  Metro UI interface វិញ,អ្នកគ្រាន់តែធ្វើតាមដំណាក់កាលដូចពីមុន ហើយប្ដូរ value data ពី លេខ 0 លេខ 1 វិញ​ជាកាស្រេច។

Advertisements