ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

JavaScript គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំធាតុរបស់ HTML ។

ការរៀបចំធាតុរបស់ HTML

ដើម្បីដំណើរការធាតុ HTML ពីរ JavaScript អ្នកអាចប្រើ document.getElementById (id) ការប្រើ “id” attribute គឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីរធាតុរបស់ HTML។

ឧទាហរណ៍៖

ការដំណើរការធាតុ HTML ជាមួយ id ជាក់លាក់ ហើយ នឹងការផ្លាស់ប្តូរ Content របស់វា។

<!DOCTYPE html>

<html>
< body>
< h1>My First Web Page</h1>

< p id=”demo”>My First Paragraph</p>

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML=”My First JavaScript”;
< /script>

< /body>
< /html>

JavaScript គឺត្រូវបានដំណើរការដោយ Web Browser។ ដូចនេះហើយ នឹងដំណើរការធាតុរបស់ HTML ជាមួយ id=”demo” ហើយ Content របស់វាបានផ្លាស់ប្តូរ (innerHTML) ជាមួយ “My First JavaScript”។

ការសរសេរ លទ្ធផលជា Document

ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះសរសេរពីរធាតុរបស់ <p> ជាក់លាក់នៅក្នុងលទ្ធផលរបស់ HTML document ៖

<!DOCTYPE html>
<html>
< body>

< h1>My First Web Page</h1>

<script>
document.write(“<p>My First JavaScript</p>”);
< /script>

< /body>
< /html>

ចំណាំ

ការប្រើ document.write() ដើម្បីសរសេរដោយផ្ទាល់នៅក្នុងលទ្ធផលជា document តែប៉ុណ្ណោះ។

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>

<p>My First Paragraph.</p>
<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<script>
function myFunction()
{
document.write(“Oops! The document disappeared!”);
}
</script>

</body>
</html>

Advertisements