ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Beginning Windows 8 Application Development - XAML Edition

Book Description

Beginning Windows 8 Application Development – XAML Edition introduces you to the Windows 8 modern app design paradigm and the new Windows 8 programming model developed around this paradigm. You’ll learn to build rich, immersive applications designed to run on the many devices that will be powered by Windows 8.

The Windows 8 modern UI style is far more than a programming model and Beginning Windows 8 Application Development – XAML Edition takes you beyond the syntax of any development language. We examine the factors such as UX (User Experience), social integration, and maintaining data and settings across multiple devices.

ព័ត៌មានលម្អិត

បោះពុម្ពផ្សាយ Apress
បង្កើតដោយ Kyle Burns
ISBN: 978-1-4302-4566-7
ឆ្នាំ 2012
ទំព័រ 328
ភាសា English
ទំហំ 8.9 MB
ប្រភេទឯកសារ PDF

eBook

ទាញយក Beginning Windows 8 Application Development – XAML Edition
Advertisements