ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

ManyCam 3.0.92

បញ្ជូល : 23/11/2012
ប្រភេទឯកសារ : APP
ទំហំ : 10.0 MB
ចំនួនទាញយក : 22
អ្នកផលិតកម្មវិធី : Internet
តំលៃ : Full Version
License : Freeware
តំរូវការដំណើរការ : Windows

ពិពណ៌នា

Nowadays, if an application allows you apply effects to your webcam images it is not a great piece of news, but it becomes really interesting if that application is for free, and that’s the case of ManyCam.

ManyCam allows you apply effects to your webcam images. Maybe the most special ones are those which lets you change the background and put you in the middle of the ocean or any other animation.

It’s really funny and you can use it with your usual IM client: Put on a hat, make your eyelashes grow or put you funny big eyes.

Add cartoons and pictures, add some text, show the date and time,..

Don’t hesitate, ManyCam is the application you need to have the funniest chat conversations you have ever had… And it’s Free!

Notes
If you want to enjoy all features, you will have to register for free.

 

Advertisements