ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

CCleaner ធ្វើការលុបចោលនូវ file ដែលមិនបានការពី Windows ហើយអាចជួយឱ្យ Windows ដំណើរការ​លឿន​​ជាង​​មុន និង ធ្វើឱ្យទំហំ hard disk កើនឡើង ។

CCleaner ធ្វើការសម្អាតដូចជា

  • ធ្វើការលុបចោលនូវ history របស់ Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera និង Safari
  • លប់ recent documents, temporary files និង log file ដែលបង្កើតដោយ Windows
  • សម្អាត file មិនបានការរបស់កម្មវិធីផ្សេងៗ
  • ស្វែងរក register ណាដែលគ្មានប្រយោជន៍ដើម្បីលប់ចោល
  • ហើយនិងធ្វើអោយ computer មានលក្ខណៈដើមស្រួល​

 

License:…………… Freeware
File size:…………..  3.33MB
Downloads :……… 20

Advertisements