ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Archive for December, 2012

រឿងកំប្លែង ៖ នេះបានចំជាកូនប្រាសារ

រឿងកំប្លែង ៖ អ្នកណាខ្លាំជាងអ្នណា

PHP មេរៀនទី៣ កូដដំបូងរបស់ខ្ញុំ

រូបមន្ត PHP

PHP script តែងតែចាប់ស្ថិតនៅចន្លោះ  <?php និង  ?> ។ PHP script អាចដាក់បាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុង Document ។ នៅលើ Server យើងអាចប្រើប្រាស់ tag ខ្លីៗ គឺចាប់ផ្តើមដោយ  <?  បញ្ចប់ដោយ ?> ។ តែទោះជាអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាក៏ដោយ តែអ្នកគួរតែប្រើ ទម្រង់ស្តង់ដាវិញល្អជាង (<?php ) ។

PHP file ត្រូវតែមាន កន្ទុយឯកសារ(Extension) .php។

PHP file ជាទូទៅមានបញ្ចូល HTML tags និង PHP Script មួយចំនួន។

PHP file ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុង Folder (AppServ\www) ។ (more…)

អ្នកណាឲ្យអូនឃ្លាត -ឆាយ វិរះយុទ្ធ-

Sunday CD 143

ពេញចិត្តអត់-MyTV

កុំ Cha Cha Cha ពេក