ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

JavaScript Comments ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពងាយស្រូលក្នុង
ការមើល កូដបន្ថែមទៀត។
JavaScript Comments
– Comments នឹងមិនអាចត្រូវបានដំណើរការដោយ JavaScript។
– Comments ត្រូវបានគេបន្ថែមទៅលើការពន្យល់ JavaScript ឬក៍ ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពងាយស្រូលមើលបន្ថែមទៀត។
– ការប្រើប្រាស់ Comments មួយជួរត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយសញ្ញា // ។
– ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ពីរការប្រើ Comments មួយជួរដើម្បីពន្យល់កូដ៖
// Write to a heading:
document.getElementById(“myH1″).innerHTML=”Welcome to my Homepage”;
// Write to a paragraph:
document.getElementById(“myP”).innerHTML=”This is my first paragraph.”;
ការប្រើ Comments ច្រើនជួរ ជាមួយ JavaScript

– ការប្រើប្រាស់ Comments ច្រើនជួរត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយសញ្ញា /* ហើយបញ្ចប់ជា

មួយសញ្ញា */ ។

– ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ពីរការប្រើ Comments ច្រើនជួរដើម្បីពន្យល់កូដ៖

/*
The code below will write
to a heading and to a paragraph,
and will represent the start of
my homepage:
*/
document.getElementById(“myH1″).innerHTML=”Welcome to my Homepage”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML=”This is my first paragraph.”;

ការប្រើប្រាស់ Comments ដើម្បីមិនឲ្យមានដំណើរការ

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ពីរការប្រើ Comments គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីមិនឲ្យ

មានដំណើរការណាមួយនៃបន្ទាត់កូដ។

//document.getElementById(“myH1″).innerHTML=”Welcome to my Homepage”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML=”This is my first paragraph.”;

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ពីរការប្រើ Comments គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីមិនឲ្យ

មានដំណើរការណាមួយនៃ Block កូដ។

/*document.getElementById(“myH1″).innerHTML=”Welcome to my Homepage”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML=”This is my first paragraph.”;*/

ការប្រើប្រាស់ Comments នៅចុងបញ្ចប់នៃជួរ

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ពីរការប្រើ Comments គឺត្រូវបាន ផ្លាស់ផ្តូរកូដនៅ

ចុងបញ្ចប់នៃជួរ៖

var x=5;    // declare x and assign 5 to it
var y=x+2;  // declare y and assign x+2 to it

Advertisements