ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុងមេរៀននេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នក ពីរបៀបដាក់រូបភាព ជំនួសពាក្យ Post A Comment នៅក្នុង blogger។

សូមមើលពីរបៀបដាក់រូបភាព ជំនួសដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី១ . ចូលទៅកាន់គណនី Blogger របស់លោកអ្នក  >> Blogger Dashboard >> Template >> Edit HTML >> Process

ជំហានទី២ . សូមធីក ត្រង់ឃ្លា “Expand Widget Templates” ។

Step 3. ឡូវហ្នឹងចុច  (CTRL + F) ដើម្បីស្វែងរកឃ្លា ណាមួយ។

ទី១ រកឃ្លា <data:postCommentMsg/>

<a expr:href=’data:post.addCommentUrl’ expr:onclick=’data:post.addCommentOnclick’>
<data:postCommentMsg/></a>

ទី២ រកឃ្លា <data:postCommentMsg/>

<h4 id=’comment-post-message’><data:postCommentMsg/></h4>

ជំហានទី៤ . ជំនួសឃ្លា ទាំងនោះ<data:postCommentMsg/> ជាមួយនឹងកូដរូបភាពខាងក្រោមដែលអ្នកពេញចិត្ត។

<img src=”https://latphorl.files.wordpress.com/2012/12/leaveacomment.png?w=286&#8243; />

<img src=”https://latphorl.files.wordpress.com/2012/12/postacommentblogger.png?w=286&#8243; />

<img src=”https://latphorl.files.wordpress.com/2012/12/animatedcommentarrow.gif?w=160&#8243; />

<img src=”https://latphorl.files.wordpress.com/2012/12/leaveacomment2.png?w=160&#8243; />

<img src=”https://latphorl.files.wordpress.com/2012/12/comment.gif?w=226&#8243; />

អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចយករូបភាពណាមួយរបស់លោកអ្នក ក៏បានដែរ ដោយគ្រាន់តែ ផ្ទុករូបឡើង (Upload) ទៅក្នុង Blogger ហើយចម្លងកូដជំនួសឃ្លា  <data:postCommentMsg/> គឺរួចស្រេច។

ជំហានទី ៥. ចុចប៊ូតុង Save Template ដើម្បីរក្សាទុក។
Advertisements