ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអត្ថមួយ ស្តីអំពីការលុបប្រអប់ Showing posts with label posts ចេញពី Blogger. “Showing posts with label” បង្ហាញឡើង រាល់ពេលដែលយើងចុចលើតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ Label ណាមួយ។
remove labels, blogger, how to, tricks


សូមមើលពីរបៀបលុបដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី ១.

ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Blogger ចាស់ សូមចូលទៅកាន់ (សូមធ្វើការចំលងកូដចាស់ទុក មុនពេលធ្វើការកែប្រែ)

  • Dashboard  >> Design >>  Edit HTML  >> សូមធីកត្រង់ឃ្លា Expand Widget Template។

ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់ Blogger ថ្មី សូមចូលទៅ

  • Dashboard >> Template >> Edit HTML >>  Proceed  >> សូមធីកត្រង់ឃ្លា Expand Widget Template។

ជំហានទី២. ចុច (CTRL+F) ដើម្បីស្វែងរកកូដ ខាងក្រោមនេះ៖

<b:includable id=’status-message’>
<b:if cond=’data:navMessage’>
<div class=’status-msg-wrap’>
<div class=’status-msg-body’>
<data:navMessage/>
</div>
<div class=’status-msg-border’>
<div class=’status-msg-bg’>
<div class=’status-msg-hidden’><data:navMessage/></div>
</div>
</div>
</div>
<div style=’clear: both;’/>
</b:if>
</b:includable>

ជំហានទី ៣. លុបកូខខាងលើចោល ហើយដាក់កូខខាងក្រោមនេះជំនួសវិញ។

<b:includable id=’status-message’>
<b:if cond=’data:navMessage’>
<div>
</div>
<div style=’clear: both;’/>
</b:if>
</b:includable>

ជំហានទី៤. ចុចប៊ូតុង Save Template ដើម្បីរក្សាទុកការកែប្រែ។

Advertisements