ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុងមេរៀននេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដាក់ (Emoticon) រូបតំណាងទឹកចិត្ត ទៅក្នុងប្លុក​ Blogspot របស់លោកអ្នក សម្រាប់ប្រើនៅពេល Comment។ ប៉ុន្តែជាដំបូង មុនពេលដែលដំឡើង រូបតំណាងទឹកចិត្តក្នុងប្លុក អ្នកត្រូវលុប Blogger’s Threaded Comment ជាមុនសិន។  របៀបលុប threaded comments ចេញពីប្លុក.

blogger blogspot, emoticons, smileys

សូមមើលពីរបៀប ដាក់ Emoticon ដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី១ . ចូលទៅកាន់គណនី Blogger >> Template >> Edit HTML ( >> Process) ។

សូមធ្វើការ ចម្លងកូដវាទុក មុនពេលយើងធ្វើការបន្ថែម ឬកែប្រែផ្សេងៗ។

ជំហានទី២ . ចុច (CTRL + F) ដើម្បីស្វែងរក៖

</body>

ចម្លងកូដខាងក្រោមនេះ ទៅដាក់ពីលើ </body>

<!–kolobok-smileys–>
<script src=’http://helplogger.googlecode.com/svn/trunk/%5Bhelplogger.blogspot.com%5Dsmileys.js&#8217; type=’text/javascript’/><noscript><a href=’http://helplogger.blogspot.com/2012/04/how-to-add-emoticonssmileys-in-blogger.html&#8217; target=’_blank’><span style=’font-size: x-small;’>Add emoticons</span></a></noscript>
<!–kolobok-smileys–>

ជំហានទី៣.  រកកូដខាងក្រោមនេះ

<b:loop values=’data:post.comments’ var=’comment’>

ចម្លងកូដខាងក្រោម ដាក់ជំនួសកូដមួយឃ្លាខាងលើវិញ៖

<div id=’smileys’>

ជំហានទី៤ . ស្វែងរកកូដខាងក្រោម ។

</b:loop>

ចម្លងកូដខាងក្រោម ដាក់បន្ទាប់ពី </b:loop>

</div>

ជំហានទី៥ . ស្វែងរកកូដខាងក្រោម ។

<data:blogTeamBlogMessage/>

ចម្លងកូដខាងក្រោមដាក់នៅបន្ទាប់ពីវា ៖

<script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
function moreSmilies() {
document.getElementById(‘smiley-more’).style.display = ‘inline’;
document.getElementById(‘smiley-toggle’).innerHTML = ‘<a href=”javascript:lessSmilies()”><div style=”font-size:small; font-weight:bold;color:#000000;”>Hide Emoticons /<a href=”http://helplogger.blogspot.com/2012/04/how-to-add-emoticonssmileys-in-blogger.html”>Add Emoticons</div></a></span>’;
}
function lessSmilies() {
document.getElementById(‘smiley-more’).style.display = ‘none’;
document.getElementById(‘smiley-toggle’).innerHTML = ‘<a href=”javascript:moreSmilies()”><div style=”font-size:small; font-weight:bold;”>Show Emoticons</div></a>’;
}
//]]>
</script>
<div class=’emoticons’>
<span id=’smiley-more’ style=’display: none;’>
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/smile3.gif’/&gt;:)
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/sad3.gif’/&gt;:(
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/laugh.gif’/&gt;:))
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/cray-1.gif’/&gt;:((
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/rofl-1.gif’/>=))
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/suicide-1.gif’/>=D&gt;
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/biggrin2.gif’/&gt;:D
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/blum.gif’/&gt;:P
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/shok.gif’/&gt;:-O
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/eusa_think.gif’/&gt;:-?
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/unsure.gif’/&gt;:-SS
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/flowers1-1.gif’/&gt;:-f
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/doh-1.gif’/>d(
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/air_kiss3.gif’/&gt;:-*
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/threaten-1.gif’/>b-(
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/help2.gif’/>h-(
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/good-1.gif’/>g-)
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/beee-1.gif’/>5-p
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/yahoo2-1.gif’/>y-)
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/crazy3-1.gif’/>c-)
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/spiteful.gif’/>s-)
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/drinks-1.gif’/>d-)
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/cheer-1.gif’/>w-)
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/hi-1.gif’/&gt;:-h
<img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/give_heart-1.gif’/&gt;:X
</span>
<span id=’smiley-toggle’><a href=’javascript:moreSmilies()’><div style=’font-size:small;font-weight:bold;’>Show Emoticons <img src=’http://i1065.photobucket.com/albums/u389/treeofwisdom4/Smileys/smile3.gif’/></div></a></span&gt;
</div>

ជំហានទី៦ . ចុងក្រោយស្វែងរកកូដខាងក្រោម៖

]]></b:skin>

ចម្លងកូដខាងក្រោម ទៅដាក់នៅពីលើ  ]]></b:skin>

.emoticons {-moz-background-clip: -moz-initial;-moz-background-origin: -moz-initial;-moz-background-inline-policy: -moz-initial;text-align: left;width:400px;}
.emoticons a, .emoticons a:hover {margin-left: 20px;text-decoration:none;}

Step 7. ចុចប៊ូតុង Save ដើម្បីរក្សាទុក។

Advertisements