ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

នៅក្នុងមេរៀននេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀប លុប Blogger’s Threaded Comment ចេញពីប្លុក blogspot ។

សូមមើលពីរបៀបលុប Blogger’s Threaded Comment ៖

ជំហានទី១ . ចូលទៅកាន់គណនី Blogger >> Template >> Edit HTML (>> Proces) បន្ទាប់មក សូមធីក  “Expand Widget Templates” ។

(សូមធ្វើការ ចម្លងកូដចាស់ទុកសិន ដើម្បីបង្ការការបាត់បង់ផ្សេង)។

Step 2. ចុច (CTRL + F) ដើម្បីស្វែងរកកូដខាងក្រោម៖

<b:if cond=’data:post.showThreadedComments’>
<b:include data=’post’ name=’threaded_comments’/>
<b:else/>
<b:include data=’post’ name=’comments’/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<b:if cond=’data:post.showThreadedComments’>
<b:include data=’post’ name=’threaded_comments’/>
<b:else/>
<b:include data=’post’ name=’comments’/>
</b:if>
</b:if>

Step 3. វាមានពីរកន្លែង ចឹងលុបវាទាំងពីរកន្លែង ជំនួស ដោយកូដខាងក្រោមនេះវិញ ៖

   <b:include data=’post’ name=’comments’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<b:include data=’post’ name=’comments’/>

</b:if>

Step 4. ចុចប៊ូតុង Save ដើម្បីរក្សាទុក។

Advertisements