ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

តើអ្វីទៅជា HTML Heading?

HTML heading គឺសំដៅទៅលើអក្សរដែល គេបង្កើតជាវាចំណងជើងរបស់អត្ថបទណាមួយនៅក្នុងគេហទំព័រ ។ ការដាក់ចំណងជើងអត្ថបទនៅក្នុង HTML គឺត្រូវប្រកាសជាមួយនឹង <h1> ទៅដល់ <h6> Tag។

+ អក្សរដែលដាក់នៅក្នុង <h1></h1> tag មានរាង្គធំ ។

+ អក្សរដែលដាក់នៅក្នុង <h2></h2> tag មានរាង្គ តូចជាង <h1>tag ។

ដូចច្នេះការបន្ថយលេខ <h1></h1> ធ្វើអោយអក្សរនៅក្នុងនោះតូចទៅៗ។

ឧទាហរណ៍

<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>
<h4>This is a heading</h4>
<h5>This is a heading</h5>
<h6>This is a heading</h6>

ហេតុអ្វីត្រូប្រើ HTML Heading?

ការប្រើប្រាស់ ចំណងជើង ដាក់អោយអត្ថបទនីមួយៗ គឺផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ Search engines (Google, Yahoo…) ដើម្បីចាប់យកខ្លឹមសានៃ អត្ថបទគេហទំព័ររបស់អ្នក។

ការប្រើប្រាស់ HTML Heading គឺបានតែដាក់ចំណងជើងប៉ុណ្ណោះ សូមកុំយកវាទៅប្រើដើម្បីដាក់ជាអក្សរធំ ឬអក្សរដិតអោយសោះ។


តើអ្វីទៅជា HTML Lines?

HTML Line គឺជាបន្ទាត់ពុះចែក ផ្ទៃទំព័រ ។ ដើម្បីប្រើ HTML Line អ្នកត្រូវ ប្រកាស <hr/> tag ។

ឧទាហរណ៍

<p>This is a paragraph</p>
<hr><p>This is a paragraph</p>
<hr><p>This is a paragraph</p>

តើអ្វីទៅជា HTML Comments?

Comments ត្រូវបានគេប្រើដើម្បី អធិប្បាយ ឬពន្យល់ឃ្លានៃកូដ ណាមួយនៅក្នុង បណ្តុំនៃកូដ ជាច្រើនលាយឡំ ច្របូកច្របល់គ្នា ។ ការប្រើប្រាស់ Comment គឺគ្រាន់តែផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នក សរសរកូដ ងាយអាន និងមិនមានការច្រលំ ឃ្លាណាមួយនៃកូដ។ Comment គឺមិនបង្ករអោយមាន Error ដល់កូដទេ​ ហើយវាមិនត្រូវបានយកទៅបង្ហាញនៅក្នុង គេហទំព័រដែរ។

Comments are written like this:  <!–  your comment here –>

Example

<h1>Heading </h1><!– This tag used to create heading –>
Advertisements