ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

តើអ្វីជា HTML Paragraphs?

HTML Paragraphs គឺត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបង្កើតជាឃ្លាអត្ថបទនៅក្នុង គេហទំព័រ ។ រាល់អត្ថបទដែលចង់បង្ហាញនៅលើគេហទំព័រត្រូវ ដាក់វានៅចន្លោះ <p> </p> tag។ ត្រូវប្រយ័ត្នការភ្លេចបិទ tag ជាមួយនឹង Closing tag </p>។ Browser ជាច្រើននឹងបង្ហាញ អត្ថបទទាំងនោះ ទោះបីជាអ្នកភ្លេចបិទ ដោយប្រើ Closing tag ក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែ វានឹងបង្កើតជាកំហុសមួយ និង លទ្ធផលដែលបង្ហាញចេញមកនោះ វាមិនដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកផងដែរ។

ឧទាហរណ៍

ការប្រើប្រាស់ខុស

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph

ការប្រើប្រាស់ត្រូវ

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

តើអ្វីជា HTML Line Breaks?

HTML line breaks គឺត្រូវបានគេប្រើដើម្បីផ្តាច់ ឃ្លាអត្ថបទ នៅក្នុងអត្ថបទ ឬហៅថាចុះបន្ទាត់ តែវាមិនចាប់ផ្តើមកថាខណ្ឌថ្មីទេ ។ ដើម្បីចុះបន្ទាត់ក្នុងកថាខណ្ឌ យើង​ត្រូវ​ប្រកាស <br/> ។ <br/> គឺមិនមាន Closing tag ទេ។

ឧទាហរណ៍

<p>This is<br>a para<br>graph with line breaks</p>
Advertisements