ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

តើអ្វីទៅជា HTML Hyperlinks (Links)?

HTML Hyperlink គឺសំដៅទៅលើ ការបង្កើតតំណភ្ជាប់ពីចំនុចមួយ ទៅកាន់ចំនុចមួយ ឬពីទីតាំងមួយទៅកាន់ទីតាំងមួយផ្សេងទៀត ។ ដើម្បីបង្កើត តំណភ្ជាប់ គឺយើងប្រកាស <a> tag

Hyperlink (ឬ link) គឺជាពាក្យមួយ ប្រយោគ ឬរូបភាព ដែលអាចនាំយើងទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀត នៅពេលយើងចុចលើវា ។ នៅពេលដែល យើងយក Mouse Pointer ទៅដាក់ពីលើ Hyperlink វានឹងប្តូររូបរាង្គ ទៅជាសញ្ញាដៃចង្អុល ។

Attribute ដែលសំខាន់បំផុតរបស់  <a> element គឺ href attribute ដែលវាមានតួនាទីកំណត់ទីតាំងដែលត្រូវឆ្ពោះទៅ នៅពេលអ្នកចុចលើ Hyperlink។


រូបមន្ត HTML Link

<a href=”url“>Link text</a>

Attribute href គឺជាអ្នកកំណត់ទីតាំងដែលត្រូវទៅ។

ឧទាហរណ៍

កូដខាងលើនឹងស្តែងចេញលទ្ធផលដូចនេះ  Visit latphorl

នៅពេលដែល អ្នកទាំងអស់គ្នា ចុចលើ Hyperlink(អក្សរពណ៌ខៀវ មានបន្ទាត់ពីក្រោម) វានឹងបើកទំព័រមួយផ្សេងទៀត ។

Tip: ឃ្លា “Link text” មិនចាំបាច់អីតែអក្សរទេ គឺយើងអាចប្រើរូបភាពក៏បានដែរ។


តើអ្វីជា Target Attribute?

Target attribute ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកំណត់កន្លែងជាក់លាក់ដើម្បី បើកតំណថ្មីនេះ។

រូបមន្ត ៖ <a target=”_blank|_self|_parent|_top|framename“>

តម្លៃរបស់ Target attribute

Value Description
_blank បើកតំណភ្ជាប់ នៅក្នុងរបាថ្មីមួយផ្សេងទៀត
_self ​បើកតំណភ្ជាប់ នៅក្នុងរបាដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់
_parent បើកតំណភ្ជាប់ នៅក្នុង Frame មេ
_top បើកតំណភ្ជាប់ នៅពេញផ្ទៃវីនដូ។
framename បើកតំណភ្ជាប់ តាមឈ្មោះរបស់ Frame

ឧទាហរណ៍

<a href=”http://www.latphorl.wordpress.com/&#8221; target=”_blank”>Visit latphorl!</a>

HTML Links ប្រើ id attribute

យើងអាចប្រើប្រាស់ id attribute ដើម្បីបង្កើតតំណភ្ជាប់នៅក្នុងឯកសារ HTML មួយ។ គឺបង្កើតតំណភ្ជាប់ពីចំនុចមួយ ទៅចំនុចមួយផ្សេងទៀត ។

របៀបទី១ : កំណត់ទីតាំងត្រូវភ្ជាប់ទៅ
<h2><a name=”place”> … </a></h2>

<h2 id=”place”> … </h2>

របៀបទី២: កំណត់កន្លែងចុចឲ្យទៅ
<a href=”#place”> … </a>

Links ឆ្លងទំព័រ
<a href=”about-us.html#place”> … </a>

ឧទាហរណ៍

ចុចលើ link “ឆ្ពោះទៅកាន់ ID ឈ្មោះ Tip2″ វានឹងរត់ឆ្ពោះ កាន់ ID ឈ្មោះ Tip2។

<a href=”#tip2″>ឆ្ពោះទៅកាន់ ID ឈ្មោះ Tip2</a>

<p id=”tip1″>ខ្ញុំមាន ID ឈ្មោះ Tip1</p>

<p id=”tip2″>ខ្ញុំមាន ID ឈ្មោះ Tip2</p>

<p id=”tip3”>ខ្ញុំមាន ID ឈ្មោះ Tip3</p>

Advertisements