ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M CD VOL 50

០១. គ្មានឱកាស – គូម៉ា & Narith Download
០២. ឈឹចាប់ម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាដឹង – Kell Download
០៣. គ្មានអ្នកណាចង់បែកពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ – Narith Download
០៤. ទឹកភ្នែកហូរក្លាយជាទម្លាប់ – តាក់ម៉ា Download
០៥. បងបារម្ភព្រោះខ្លាចបាត់បង់អូន – វិជ្ជបុត្រ Download
០៦. Who Can Love You – Lady Download
០៧. ពេលស្រឡាញ់បងក៏ជាពេលអូនហូរទឹកភ្នែក – Kell Download
០៨. ទឹកភ្នែកអូនជាបេះដូងរបស់បង – Vanna Sack Download
០៩. គ្មានពាក្យតវ៉ាបើនាងនិងគេស្រឡាញ់គ្នា – Narith Download
១០. គេមកសុំសង្សារវិញ – វិជ្ជបុត្រ Download

Advertisements