ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

JavaScript គឺជាប្រភេទ Dynamic។ មានន័យថាឈ្មោះ Variavle ដែលត្រូវបានគេប្រើ

ប្រាស់មានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាៈ

ឧទាហរណ៍៖

var x                // Now x is undefined
var x = 5;           // Now x is a Number
var x = “John”;      // Now x is a String

JavaScript ជា String

Strings គឺជា Variable មួយសំរាប់ផ្ទុកនូវតួអក្សរដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា”John Doe”។

Strings អាចជាអក្សរអ្វីមួយដែលនៅក្នុង quotes។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់ single​ quotes ឬក៏ double quotes​ ៖

ឧទាហរណ៍៖

var carname=”Volvo XC60″;
var carname=’Volvo XC60′;

អ្នកអាចប្រើប្រាស់ quotes នៅក្នុង string ។

ឧទាហរណ៍៖

var answer=”It’s alright”;
var answer=”He is called ‘Johnny'”;
var answer=’He is called “Johnny”‘;

JavaScript ជា Numbers

JavaScript Numbers អាចសរសេរជាមួយ decimals ឬក៍មិនមែនជា decimals៖

ឧទាហរណ៍៖

var x1=34.00;      //Written with decimals
var x2=34;         //Written without decimals

JavaScript ជា Booleans

Booleans អាចមានតម្លៃពីរប៉ុណ្ណោះគឺ៖ true ឬក៍ false។

var x=true
var y=false

Booleans គឺជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងល័ក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើ testing ។

JavaScript Arrays

ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដបង្កើត Array ដែលមានឈ្មោះ cars ៖

var cars=new Array();
cars[0]=”Saab”;
cars[1]=”Volvo”;
cars[2]=”BMW”;

ឬក៍អាចបង្រូមៈ

var cars=new Array(“Saab”,”Volvo”,”BMW”);

ឬក៍ៈ

ឧទាហរណ៍៖

var cars=[“Saab”,”Volvo”,”BMW”];

Array indexes គឺចាប់ផ្តើមត្រង់ទីតាំងសូន្យ មានន័យថាទីមួយ គឺគិតពីរលេខ [0]  ទីពីរ

គឺគិតពីរលេខ [1] ហើយនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។

JavaScript Objects

Objects ត្រូវបានគេកំនត់ដោយ curly braces។ នៅក្នុង braces object គឺជា properties ដែលត្រូវបានកំនត់ជាគូរគឺ ឈ្មោះហើយនឹងតម្លៃ (name : value)។ properties គឺត្រូវបានបែងចែកដោយ commas ៖

var person={firstname:”John”, lastname:”Doe”, id:5566};

Objects (person) នៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើមាន Properties បីគឺ៖ firstname,lastname, ហើយនឹង  id ។

Spacesហើយនឹងការចុះបន្ទាត់គឺមិនសំខាន់ទេ។ ការប្រកាសរបស់អ្នកអាចមានច្រើន

បន្ទាត់៖

var person={
firstname : “John”,
lastname  : “Doe”,
id        :  5566
};

Objects properties អ្នកអាចសរសេរបានពីររបៀប៖

ឧទាហរណ៍៖

name=person.lastname;
name=person[“lastname”];

Undefined ហើយនឹង Null

Undefined គឺ Variable មិនមានតម្លៃទេ។

Variables អាចមិនមានតម្លៃដោយកំណត់តម្លៃគឺ null។

ឧទាហរណ៍៖

cars=null;
person=null;

ការប្រកាសប្រភេទនៃ Variables

នៅពេលដែលអ្នកប្រកាស Variable ថ្មីអ្នកអាចប្រកាសប្រភេទរបស់វាដោយការប្រើ

ប្រាស់នូវ keyword ​”new”​ ៖

var carname=new String;
var x=      new Number;
var y=      new Boolean;

var cars=   new Array;
var person= new Object;

JavaScript variables ទាំងអស់គឺជា objects។ នៅពេលដែលអ្នកប្រកាស variable អ្នកបានបង្កើត Objects ថ្មីមួយ។

 

Advertisements