ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M VCD vol 36

M VCD vol 36
01.លេខស៊ីមសំងាត់t  – គូម៉ា  [ ទាញយក ]
02. ស្រលាញ់គេយ៉ាងណាក៍គេមិនដឹង – នីកូ  [  ទាញយក ]
03. ពួកម៉ាកអើយនាងទៅចោលគ្នាហើយ – នីកូ- គូម៉ា  [ ទាញយក ]
04. ស្រលាញ់លេងៗឈឺចាប់មែនទែន – គូម៉ា  [ ទាញយក ]
05. កុំគិតថាពេលថាពេលបងកុហក់អូនមិនដឹង – តាក់ម៉ា  [ ទាញយក ]
06. ខ្លាចឈឺដូចនាង – សូលីកា  [ ទាញយក ]
07. ថ្ងៃអន្សា – តាក់ម៉ា  [ ទាញយក ]
08.ស្អប់ខ្លូនឯង  –  តាក់ម៉ា  [ ទាញយក ]
09. បើមានជាតិក្រោយបងនឹងសុំស្រលាញ់អូន  – នីកូ  [ ទាញយក ]
10. សង្សារចិត្តធម៍  –  គូម៉ា  [ ទាញយក ]

Advertisements