ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

RHM CD Vol 474

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
០១. ដេកដាំចាំសន្យា – នៅ ស៊ីនឿន | download
០២. ទឹកភ្នែកនៅហូរ ចិត្តនៅស្រឡាញ់បង – សួស វីហ្សា | Download
០៣. បងខុសព្រោះក្រ – ហ្សូណូ | Download
០៤. ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឱ្យច្រើនៗ – យក់ ឋិតរដ្ឋា | Download
០៥. ពេលគ្មានបងគេល្អនិងអូនទេ – នៅ ស៊ីនឿន | Download
០៦. លួងលោមអូនផង មុនបងទៅរកអ្នកថ្មី – សួស វីហ្សា | Download
០៧. អ្នកដឹងបានដឹង – ហ្សូណូ | Download
០៨. អ្នកចាស់ចាំទទួល – ហ្សូណូ & រដ្ឋា | Download
០៩. ដឹងទេបងនឹកអូន ពេលអូននឹកគេ – នៅ ស៊ីនឿន | Download
១០. ចង់បង្វិលផែនដីទៅថ្ងៃមានបងម្ដងទៀត – សួស វីហ្សា | Download
១១. បេះដូងបងមិនមែនជ័រទេ – នៅ ស៊ីនឿន | Download
១២. ការទន្ទឹមដែលគ្មានថ្ងៃឈប់ – យក់ ឋិតរដ្ឋា | Download

Download Full Album :

Midiafire || FileWe 

Advertisements