ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M VCD Vol 38

 M VCD Vol 38

01. អូនកើតមកសម្រាប់តែបង – សូលីកា  [ ទាញយក ]
02. ឈប់ស្រលាញ់បងទៅណាអូនសំលាញ់ – គូម៉ា  [ ទាញយក ]
03. ហេតុអ្វី – នីកូ  [ ទាញយក ]
04. ហេតុអ្វីបងចូលចិត្តធ្វើឲ្យអូនខឹងនិងស្អប់បង – តាក់ម៉ា  [ទាញយក ]
05. ខូចចិត្តទើបផឹកស្រា​ – តាក់ម៉ា [ ទាញយក ]
06. ពេលណាទើបអូនយល់ពីអារម្មណ៍បង – ពិសិដ្ឋ  [ ទាញយក ]
07. សង្សាអត់ចិត្តt – អេនីតា  [ ទាញយក ]
08. ហេតុតែស្រលាញ់ – តាក់ម៉ា  [ ទាញយក ]
09. បែកទាំងបង្ខំអារម្មណ៍នៅស្រលាញ់ – គូម៉ា  [​ ទាញយក ]
10. កុំខ្លាចអូនឈឺចាប់ – ថៃណា  [ ទាញយក  ]

Advertisements