ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

សៀវភៅ Auto Cate ជាភាសាខ្មែរ អ្នកក៍បានដឹងហើយថាកម្មវិធី Ato Cate គេប្រើវាដើម្បើធ្វើអ្វី គឺគេប្រើវាដើម្បើ រចនាប្លង់ ។ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាផ្នែក ដែល ទាក់ទងនឹងផ្នែក បច្ចេកវិទ្យា ដូចជាផ្នែក ពត៍មានវិទ្យា ជាពិសេស ផ្នែក វិស្វករសំណង់សីវិល  ។
លក្ខណៈពិសេស ៖
– ភាសា ៖ ជាភាសាខ្មែរ
– ប្រភេទឯកសារ ៖ PDF
– ទំហំឯកសារ ៖ 2.57 MB
Advertisements