ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

កម្មវិធី VB.net ត្រូវបានគេប្រើវាដើម្បើ សរសេរកម្មវិធី ហើយគេអាចប្រើវាដើម្បើសរសេរ ទៅជា គម្រោងដើម្បើគ្រប់គ្រងអ្វីមួយ ដូចជាគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនៅតាម បណ្ណាល័យ នៅ តាមសាលា និង តាម ភោជនីយដ្ឋាន ……… ។

ទាញយកទីនេះ

Advertisements