ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

Text Color
Property របស់ color គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំនត់ color នៃ text។
ជាមួយ CSS color គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនដោយ៖
a HEX value – like “#ff0000”
an RGB value – like “rgb(255,0,0)”
a color name – like “red”
Default របស់  color សម្រាប់ page គឺត្រូវបានកំនត់នៅក្នុង body selector។
ឧទាហរណ៍៖
body {color:blue;}
h1 {color:#00ff00;}
h2 {color:rgb(255,0,0);}

Text Alignment

Property របស់ text-align គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំនត់ horizontal alignment នៃ text។

Text អាចនៅកណ្តាល ឬក៍អាចកំនត់ឲ្យនៅ ខាងឆ្វេង ខាងស្តាំ ឬនៅស្មើសងខាង។

ឧទាហរណ៍៖

h1 {text-align:center;}
p.date {text-align:right;}
p.main {text-align:justify;}

Text Decoration

Property របស់ text-decoration គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំនត់ ឬក៍លុប  decorations ពីរ text។

Property របស់ text-decoration គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនដើម្បីលុបបន្ទាត់ពីរក្រោមពីរ links សំរាប់ការ designដូចខាងក្រោម ៖

ឧទាហរណ៍៖

a {text-decoration:none;}

វាក៍អាចត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីតុបតែង text ៖

ឧទាហរណ៍៖

h1 {text-decoration:overline;}
h2 {text-decoration:line-through;}
h3 {text-decoration:underline;}
h4 {text-decoration:blink;}

Text Transformation

Property របស់ text-transform គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ចំពោះអក្សរធំ និងអក្សរតូច នៅក្នុង text។

វាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីត្រឡប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអក្សរធំ និងអក្សរតូច ឬក៍អក្សរធំដំបូងនៃពាក្យណាមួយ។

ឧទាហរណ៍៖

p.uppercase {text-transform:uppercase;}

p.lowercase {text-transform:lowercase;}

p.capitalize {text-transform:capitalize;}

Text Indentation

Property របស់ text-indentation គឺប្រើប្រាស់ដើម្បីកំនត់ indentation នៃបន្ទាត់ទីមួយនៃ text។

ឧទាហរណ៍៖

p {text-indent:50px;}