ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

 សៀវភៅភាសាខ្មែរ PHP ជាកាសិក្សាផ្នែក website យ៉ាងសំខាន់មួយ ដែលគេពេញនិយមប្រ់ប្រាស់ ជាងគេ ហើយវាមានលទ្ធភាជខ្ពស់សម្រាប់ រចនាគេហទំព័រ ។
លក្ខណៈពិសេស៖
 -សៀវភៅនេះជា ៖ ភាសារខ្មែរ
-ប្រភេទឯកសារ ៖ PDF
– ទំហំ 1.19 Mb
Advertisements