ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

01. បងព្រមឈឺចាប់មិនព្រមឈប់ស្រលាញ់ – សិម  [ទាញយក ]
02. ជួយបង្រៀនអូនឲ្យចេះកាត់ចិត្តពីបងផង – ដេលិច  [ ទាញយក ]
03. សង្សារចាស់ម្នាក់នេះនៅតែត្រូវការអូន – ធេត  [ ទាញយក ]
04. ខ្លែងស្នេហ៍ព្រាត់គូ – តូលា  [ ទាញយក ]
05. ដកដង្ហើមដើម្បីស្រលាញ់អូន – សិម  [ ទាញយក ]
06. កុំស្មានថាមានតែបងដែលចេះប្រើពាក្យឈឺ – ដេលិច  [ ទាញយក ]
07. មិនចង់ឃើញទឹកភ្នែកអូន – ធេត  [ ទាញយក ]
08. កុំធ្វើឲ្យបងយំ​ – តូលា  [ ទាញយក ]
09. ទឹកភ្នែកអាណិតម្ចាស់ – ដេលិច  [ ទាញយក ]
10. តើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឈប់ស្រលាញ់បង – សិម  [ ទាញយក ]