ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

M CD Vol 51

01. ឈឺយ៉ាងណាក៍មិនអាចភ្លេចបង  – កីល  [ ទាញយក ]
02. សង្សារកំដរអារម្មណ៍ – វាន់ណា សុខ   [ ទាញយក ]
03. មិនចង់មានលេខទី២ – ពិសិដ្ធ  [ ទាញយក ]
04. ដឹងថាឈឺចាប់ហើយនូវតែស្រលាញ់បង – អាណា  [ ទាញយក ]
05. ត្រូវចាំទុកថាអូននូវមានបង – វាន់ណា​ សុខ  [  ទាញយក ]
06. អ្នកណាក៍ដឹងយើងជាសង្សារ – កីល  [  ទាញយក ]
07. សង្សារបងស្មោះ – ពិសិដ្ធ  [ ទាញយក ]
08. មិនជឿថាគេមិនក្បត់បងម្តងទៀត – អាណា  [ ទាញយក ]
09. សុខ ​​សុខ ជាប់ឈ្មោះសង្សារគេ – កីល  [ ទាញយក ]
10. មានតែអូនម្នាក់អត់ដែលធ្វើឲ្យបងយំ – វាន់ណា សុខ  [ ទាញយក ]

Advertisements