ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

ដើម្បីកុំអោយអក្នប្រើអាចប្រើ USBSTOR បាន​ នៅក្នុង Regedit យើងអាចកុំណត់បាន។ ដោយចុច Start បន្ទាប់មកចុច Run បន្តាប់មកទៀតវាយពាក្យ regedit

រួចចូលទៅ​ HKEY_MACHINE បន្ទាប់មក SYSTEM ហើយបន្តាប់មក

ចូល CurrentControlSet រូចហើយចូល services ហើយចួល USBSTOR បន្ទាប់មក ចុចពីរដង​ លើ  Start

បើអ្នកចង់បិតមិនអោយគេប្រើ Usbstor អោយតំលៃ ៤ តែបើចង់បើកអោយ

ប្រើ Usbstor អោយតំលៃ ៣។

Advertisements