ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

01.ឃាត់យ៉ាងមមេចឲ្យបងជ្រើសគេ – ផារីណា  [ ទាញយក ]
02.សុំអោបអូន១នាទី – ផារីណា  [ទាញយក ]
03.កុំបែកគ្នាបានអត់ – ផូលា  [ ទាញយក ]
04.អូនជាមនុស្សទីប៉ុន្មានដែលបងបោះបង់ – ដេលិច   [ ទាញយក ]
05.ខឹងគេមិនខ្វល់អូន – រិទ្ធម៉ារីអូ  [ ទាញយក ]
06.អ្នកយំនៅតែជាអូន – អីលា  [  ទាញយក ]
07.មនុស្សក្បត់ម្នាក់នេះចង់សុំឲ្យអូនលើកលេង – ផារីណា  [ ទាញយក ]
08.ហត់ណាស់ – ដេលិច  [ ទាញយក ]
09.ហេតុអ្វីក្បត់អូនដូចគេក្បត់បង – ផារីណា  [ ទាញយក ]
10.បងថា អូនមានប៉ុន្មានអ្នក – រិទ្ធម៉ារីអូ  [ ទាញយក ]

Advertisements