ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ប្រកាស​នីយបត្រ​តក្កកម្ម វិញ្ញបនត្រម៉ូដែល​មាន​អត្តប្រយោជន៍​ និង​គំរូ​ឧស្សាហ៍កម្ម​ ២០០២
Law on Letters of Patents, Certificates of Useful Models and Industrial Drawings (2002)

២. ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​អ្នក​និពន្ធ និង​សិទ្ធិ​ប្រហាក់​ប្រហែល​ ២០០៣
Law on Copyright (2003)

Advertisements