ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយ (១៩៩៧)
Law on Political Parties (1997)

២. ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ (១៩៩៧) និងវិសោធនកម្មឆ្នាំ ២០០២
Law on the Election of the National Assembly (1997) and subsequent amendments (2002)

៣. ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ-សង្កាត់ ២០០១
Law on the Election of Commune Councils (2001)

Advertisements