ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. សន្ធិសញ្ញាស្តីពី​បត្យាប័ន​រវាង​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និង​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ​ ១៩៩៩
Extradition Treaty between the Kingdom of Cambodia, and the Kingdom of Thailand (1999)

២. សន្ធិសញ្ញាស្តីពី​បត្យាប័ន​រវាង​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និង​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​ ២០០០
Extradition Treaty betweenthe Kingdom of Cambodia, and the People’s Republic of China (2000)

៣. សន្ធិសញ្ញាស្តីពី​បត្យាប័ន​រវាង​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ និង​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ទ្បាវ​ 9២០០០
Extradition Treaty between the Kingdom of Cambodia, and the Lao People’s Democratic Republic (2005)

Advertisements