ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ក្រឹត្យ​លេខ ៣៨ ក្រ.ច ស្ដី​ពី​កិច្ច​សន្យា និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្រៅ​កិច្ច​សន្យា ១៩៨៨
Decree-law No: 38 on Contracts and Liabilities (1988)

២. ច្បាប់ស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ ១៩៨៩
Law on Marriage and Family (1989)

៣. ច្បាប់ស្ដីពីវិធីអនុវត្តសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណី ១៩៩២
Law on the Procedure for the Enforcement of Civil Judgements (1992)

៤. សារាចរលេខ ០៤ សរច.៨៤ ស្ដីពីសេចក្ដីណែនាំអំពីនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ១៩៨៤
Circular No: 04 regarding the Instruction on the Civil Procedures (1984)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ ១០៣ អនក្រ.បក ស្ដីពីអាត្រានុកូលដ្ឋាន ២០០១
Sub-decree No: 103 on Civil Registration (2001)

៦. អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា៨ និមាត្រា៥៩ នៃក្រឹត្យលេខ ១០៣ អនក្រ.បក
Sub-decree No: 60 on the Modification of the Articles 8 and 59 of the Sub-decree No: 103, dated 29.12.2000, on Civil Registration (2002)

Advertisements