ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ក្រម​នីតិ​វិធី​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ ២០០៧ (ថ្នី)
Criminal Procedure Code 2007 (New)

២. ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ១៩៩១
Law on Road Traffic (1991)

៣. ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសអំពើភេរវកម្ម ១៩៩២ Law on the Punishment of Acts of Terrorism (1992)

៤. ច្បាប់ស្តីពីការដាក់គុកបង្ខំដល់រូបកាយក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ១៩៩២ Law on Forced Physical Imprisonment (or Law on Imprisonment for Failure to Pay Compensation and Damages) (1992)

៥. បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនិតីវិធិព្រីហ្មទណ្ឌ សំរាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងសម័យអន្តរកាល ១៩៩២ Provisions Relating to the Judiciary and Criminal Law And Procedure Applicable in Cambodia During the Transitional Period (1992)

៦. ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឪក្រិដ្ឋ ២០០១ Law on Aggravating Circumstances for Felonies (2001)

៧. ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ១៩៩៣ Law on Criminal Procedure (1993)

៨. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៣៦ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និងមាត្រា ៩១ នៃច្បាប់ស្តីពីនិតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ២០០១ Law on the Amendment to Articles 36, 38, 90 and 91 of the Law on Criminal Procedure (2001)

៩. ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាប់អំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្ម លើមនុស្ស ១៩៩៦
Law on Suppression of Kidnapping and Trafficking/Sale of Hamna Persons and Exploitation of Human Persons (1996)

១០. ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង ១៩៩៦
Law on the Suppression of Gambling (1996)

១១. ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ១៩៩៦
Law on the Control of Drug (1996)

១២. ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ ២០០៦
Law on the prevention of domestic violence and protection of victims

១៣. ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម ២០០៧
Law on Counter Terrorism

១៤. ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ២០០៧
(English)Code of Penal Procedure (Frich)

Advertisements