ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ផ្តន្ទាទោស​ការ​កាន់​អាវុធ និង​ការ​ស្លៀក​សំលៀក​បំពាក់​ ឯកសណ្ឋាន ដោយ​សុខ​ពី​បទបញ្ជា ១៩៩២
Law on the Punishment of Illegal Use of Weapons and Uniforms (1992)

២. ច្បាប់​ស្តីពី​លក្ខន្តិកៈ​ទូទៅ​ចំពោះ​យោធិន​ នៃ​កង​យោធពលខេមរភូមិន្ទ​ ១៩៩៧
Law on the General Status of Military Personnel of the Royal Cambodian Armed Forces (1997)

៣. ច្បាប់ស្តីពី​ការ​ហាម​ប្រើប្រាស់​គ្រាប់មីន​គ្រប់ប្រភេទ​ប្រឆាំង​មនុស្ស ១៩៩៩
Law on the Prohibition of the Use of All Types of Anti-Personnel Mines (1999)

៤. អនុក្រឹត្យ​លេខ​៧៧ អនក្រ ស្តីពីភារកិច្ច និងរចនាសមព័ន្ពទ្ធូទៅ នៃកងរាជអាវុធហត្ស ១៩៩៥
Sub-decree No:77 on the Duties and General Structure of the Royal Gendarmerie (1994)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ៣៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យ ការនាំចូល ការផលិត ការលក់ ការទិញដូរ ការចែកចាយ និងការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិ ផ្ទុះ គ្រប់ប្រភេទ ១៩៩៩
Sub-decree No:38 on the Administration and Control of the Import, Production, Sale, Purchase, Distribution and the Use of Weapons, and Explosives of All type (1999)

Advertisements