ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី (១៩៩៤)
Law on the Organization and Functioning of the Council of Minister (1994)

២. ច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈនៃមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៩៤)
Law on the Gerneral Status of Civil Servants of the Kingdom of Cambodia (1994)

៣. ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ៥១ នៃច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈនៃមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល (១៩៩៩)
Law on the Amendment of Article 51 of the Law on the General Status of Civil Servants of the Kingdom of Cambodia (1999)

៤. ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ (២០០១)
Law on Commune Administration (2001)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ ១៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់ (២០០២)
Sub-decree No: 16 on the Funds of the Communes (2002)

៦. អនុក្រឹត្យលេខ ២២ អនក្រ.បក ស្ដីពីការធ្វើវិមជ្ឈការអំណាច តួនាទីភារកិច្ចទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ (២០០២)
Sub-decree No: 22 on the Division of Power, Role and Duties Granted to the Commune Council (2002)

៧. អនុក្រឹត្យលេខ ២៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំ-សង្កាត់ (២០០២)
Sub-decree No: 26 on the Finacial Management of the Communes (2002)

៨. ប្រកាសលេខ១៨៨៤ប្រកស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់អភិបាលខេត្ត-ក្រុង​ក្នុងការជួយគាំទ្រក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
Proclamation of the Ministry of Interior No: 1884 on Delegation of Power to Provincial and Municipal Governors in Support of the Commune Councils (2002)

Advertisements