ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ១៧ អន.ក្រ ស្តី​ពី​តួនាទី ភារ​កិច្ច និង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​គ្រប់​គ្រង​យុវ​ទោស​ករ ១៩៩៤
Sub-decree No:17 on the Roles, Duties and Organizational Structure of the Rehabilitation Center for Juvenile Delinquency (1994)

២. សេច ​ក្តី​ប្រកាស​រួមលេខ២៧៨ រ.ប៩៣ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសន្តិសុខជាតិ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និងក្រសួងសុខាភិបាល ប្រឆាំងនឹងការដាក់ខ្នោះ ច្រវាក់ ទណ្ឌិត ក្នុងពន្ធនាគារ )ជនជាប់ឃុំឃាំង នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជាបណ្តោះអាសន្ន ១៩៩៣
Joint Proclamation No:278 of the Ministry of Interior and National Security, the Ministry of Justice and Ministry of Health on the Prohibition of the Use of Handcuffs and Chains with Convicts and Pre-trial Detainees Held in Cambodia Prisons (1993)

៣. ប្រកាសលេខ២១៧ ប្រ.ក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ ១៩៩៨
Proclamation No:217 on the Administration of Prisons (1998)

៤. សារាចរលេខ០០១ ស.រ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យពន្ធនាគារស៊ីវិលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៨
Circular No:001 on the Administration and Control of Civil Prisons in the Kingdom of Cambodia (1998)

Advertisements