ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ​ទឹកដី នគ​រូប​នីយ​កម្ម និង​សំណង់​ ១៩៩៤
Land on the Land Management, Urbanization and Construction (1994)

២. ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ១៩៩៦
Law on the Protection of the Cultural Heritage (1996)

៣. ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ១៩៩៦
Law on Environmental Protection and Management of Natural Resources (1996)

៤. ក្រឹត្យ-ច្បាប់លេខ៣៣ ក្រ.ច ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផល ១៩៨៧
Decree-Law No:33 on Fishery Management (1987)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ២៦ អនក្រ ស្តីពីការជួលដែននេសាទទឹកសាប និងសមុទ្រ អោយធ្វើអាជីវកម្ម ១៩៨៩
Sub-decree No:26 on the Lease of Fresh Water and Sea Fishing Domains for Exploitation (1989)

៦. អនុក្រឹត្យលេខ៣៦ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹង ១៩៩៩
Sub-decree No:36 on Solid Waste Management (1999)

៧. អនុក្រឹត្យលេខ២៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹក ១៩៩៩
Sub-decree No:27 on the Control of Water Pollution (1999)

៨. អនុក្រឹត្យលេខ៧២ អនក្រ.បក ស្តីពីកិច្ចដំណើរការវាយតំលៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ១៩៩៩
Sub-decree No:72 on the Environmental Impact Assessment Process (1999)

៩. អនុក្រឹត្យលេខ០៥ អនក្រ.បក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងព្រៃសម្បទាន ២០០០
Sub-decree No:47 on the Organization and Functionning of the Cadastral Commission (2002)

១០.អនុក្រឹត្យលេខ៤២ អនក្រ.បក ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលខ្យល់ និងការរំខានដោយសម្លេង ២០០០
Sub-decree No:42 on the Control of Air Pollution and Noise Disturbances (2000)

១១. ច្បាប់ភូមិបាល ២០០១
Land Law (2001)

១២. ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ២០០១
Law on Regulation of the Exploitation of Mineral Resources (2001)

១៣. ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ២០០២
Law on Forestry (2002)

Advertisements