ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. រដ្ឋ​ធម្ម​នុញ្ញា​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា ១៩៩៣ និង​វិសោធន​កម្ម​ឆ្នាំ ២០០១
Constitution of the Kingdom of Cambodia (1993) and subsequent amendments (2001)

២. សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ជា​សកល​ស្ដី​ពី​សិទ្ធិ​មនុស្ស ១៩៤៨
Universal Declaration of Human Rights (1948)

៣. កតិ​សញ្ញា​អន្តរ​ជាតិ​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ និង​សិទ្ធិ​នយោ​បាយ ១៩៦៦
International Convenant on Civil and Political Rights (1966)

៤. កតិ​សញ្ញា​អន្តរ​ជាតិ​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​សេដ្ឋ​កិច្ច សង្គម​កិច្ច និង​វប្បធម៌
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)

៥. អនុ​សញ្ញា​អន្តរ​ជាតិ​ស្ដី​ពី​ការ​បំបាត់​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើស​អើង ប្រឆាំង​នឹង​ស្ត្រី​ភេទ
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)

៦. អនុ​សញ្ញា​អន្តរ​ជាតិ​ស្តីពី​ការ​បំបាត់​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​ស្ត្រី​ភេទ​ ១៩៧៩
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979)

៧. អនុ​សញ្ញា​ប្រឆាំង​ទារុណ​កម្ម និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​មក​លើ​ខ្លួន (ទណ្ឌ​កម្ម​ឯទៀត ដែល​ឃោរ​ឃៅ អ​មនុស្ស​ធម៌) ១៩៨៤
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)

៨. អនុ​សញ្ញា​ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​កុមារ ១៩៨៩
Convention on the Rights of the Child (1989)

៩. ពិធី ​សារ​តាម​ចិត្ត​ជ្រើស​រើស​ជាប់​នឹង​អនុ​សញ្ញា​ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​កុមារ ពាក់​ពន្ធ័​នឹង​ការ​លក់​កុមារ ពេស្យា​កម្ម​កុមារ ​និង​កាម​សាស្ត្រ​កុមារ​ ២០០០
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000)

១០. អនុ​សញ្ញា​ស្តី​ពី​ការ​បង្ការ​ និង​ផ្តន្ទា​ទោស​ចំពោះ​បទ​ឧក្រិដ្ឋ​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍ ១៩៤៨
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)

១១. អនុ​សញ្ញា​ពាក់​ព័ន្ធ​ឋានៈ​នៃ​ជន​ភៀស​ខ្លួន ១៩៥១
Convention relating to the Status of Refugees (1951)

១២. ពិធី​សារ​ពាក់​ព័ន្ធ ​ឋានៈ​ជន​ភៀស​ខ្លួន ១៩៦៦
Protocol relating to the Status of Refugees (1966)

១៣. ពិធី​សារ​ពាក់​ព័ន្ធ ឋានៈ​ជន​ភៀស​ខ្លួន ១៩៦៦
Protocol relating to the Status of Refugees (1966)

១៤. អនុ​សញ្ញា​លេខ ២៩ ស្តី​ពី​ការ​ងារ​ដោយ​បង្ខំ (ជា​កាតព្វ​កិច្ច) ១៩៣០
ILO Convention No: 29 concerning Forced or Compulsory Labor (1930)

១៥. អនុ​សញ្ញា​លេខ ៨៧ ស្តី​ពី​សេរី​ភាព​នៃ​សមា​គម និង​ការ​ការ​ពារ​សិទ្ធិ នៃ​ការ​បង្កើត​សមាគម ១៩៤៨
ILO Convention No: 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize (1948)

១៦. អនុ​សញ្ញា​លេខ ៩៨ ការ​អនុ​វត្តន៍​គោល​ការណ៍​ស្តី​អំពី​សិទ្ធិ​នៃ​ការ​បង្កើត​សមា​គម និង​សិទ្ធិ​នៃ​ការ​ចរចារ​ជា​សមូហ​ភាព ១៩៤៩
ILO Convention No: 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively (1949)

១៧. អនុ​សញ្ញា​លេខ ១០០ ស្តីពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​ស្មើ​គ្នា​សម្រាប់​កម្មករ​និយោ​​ជិក​ បុរស-ស្ត្រី ចំពោះ​ការ​ងារ​មាន​តម្លៃ​ស្មើ​គ្នា ១៩៥១
ILO Convention No: 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (1951)

១៨. អនុ​សញ្ញា​លេខ ១០៥ ស្តី​ពី​ការ​លុប​បំបាត់​នៃ​ការងារ​ដោយ​បង្ខំ ១៩៥៧
ILO Convention No: 105 concerning the Abolition of Forced Labor (1957)

១៩. អនុ​សញ្ញា​លេខ​ ១១១ ស្តី​ពី​ការ​រើស​អើង​ក្នុង​ការងារ និង​មុខ​របរ ១៩៥៨
ILO Convention No: 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1958)

២០. អនុ​សញ្ញា​លេខ ១៣៨ ស្តី​ពី​ការ​កម្រិត​អាយុ​អប្ប​បរមា​សម្រាប់​ការ​ចូល​ធ្វើ​ការងារ ១៩៧៣
ILO Convention No: 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (1973)

២១. បញ្ញត្តិ​ជា​បទ​ដ្ឋាន​អប្ប​បរមា​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​អ្នក​ទោស ១៩៥៥
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (1955)

២២. ក្រម​សីល​ធម៌​សម្រាប់​មន្ត្រី​ប្រតិ​បត្តិ​ច្បាប់ ១៩៧៩
Code of Conduct for Law Enforcement Officials (1979)

២៣. គោល​ការណ៍​ជា​មូល​ដ្ឋានស្តី​ពី​ឯក​រាជ្យភាពរបស់​តុលា​ការ ១៩៨៥
Basic Principal on the Independence of the Judiciary (1985)

២៤. គោល​ការណ៍​ណែនាំ​ស្តី​ពី​តួនាទី​របស់ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ ១៩៩០
Guidelines on the Role of Prosecutors (1990)

២៥. គោល​ការណ៍​ជា​មូល​ដ្ឋាន​ស្តី​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង និង​អាវុធ​ដោយ​មន្ត្រី​ប្រតិបត្តិ​ច្បាប់ ១៩៩០
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)

Advertisements