ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ចាត់​តាំង និង​សកម្ម​ភាព​របស់​សាលា​ជំរៈ​ក្តី​នៃ​រដ្ឋ​កម្ពុជា ១៩៩៣
Law on the Organization and Activities of the Adjudicative Courts of the State of Cambodia (1993)

២. ច្បាប់​ស្តី​ពី​ប្រាក់​ប្រដាប់​ក្តី ១៩៩៣
Law on Court’s Fee (1993)

៣. ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​ចំនួន​អាសន​រដ្ឋ​សភា​នី​តិ​កាល​ទី​ ៣ ឆ្នាំ ២០០២
Law on the Determination of Number of Seats of the National Assembly for the Third Legislature (2002)

៤. បទ ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​រដ្ឋ​សភា នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា ១៩៩៣ និង​វិសោធ​នកម្ម​លើ​ប្រការ ២៩ ប្រការ ៣១ និង​ប្រការ ៤៧ (១៩៩៥) វិ​សោធ​នកម្ម​ប្រការ ៣៦ និង​ប្រការ ៣៨ (២០០៣) និង​វិសោធ​នកម្ម​ប្រការ ២ ,៣,៤,៥,៦ ,៧ ,៩,១០,១៤,១៥,១៧,២២,៣១ ថ្មី ,៣៣,៤០,៤១,៤៨,៥១,៥៥,៥៦,៥៨,៥៩,៦០ និង​ប្រការ​ ៨៣ (២០០៥)
Internal Rules of Procedure of the National Assembly (1993) and subsequent amendments (2005)

៥. បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​ព្រឹទ្ធ​សភា​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា ១៩៩៩
Internal Rules of Procedure of the Senate of the Kingdom of Cambodia (1999)

៦. ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​រៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រុម ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ ១៩៩៨
Law on the Organization and Functioning of the Constitution Council (1998)

៧. បទ ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​នៃ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្ម​នុញ្ញ និង​បទ​បញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​ស្តី​ពី​នីតិ​វិធី​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​នៅ​មុខ​ក្រុម ​ប្រឹក្សា​ធម្ម​នុញ្ញ ១៩៩៨
Internal Rules of Procedure of the Constitutional Council and Procedural Regulations to Apply before the Constitution Council (1998)

៨. ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​រៀប​ចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នៃ​អង្គ​ចៅ​ក្រម​ ១៩៩៥
Law on the Organization and Functioning of the Supreme Council of Magistracy (1994)

៩. ច្បាប់​ស្តី​ពី​លក្ខន្តិកៈ​មេធាវី ១៩៩៥
Law on the Status of Lawyers of the Kingdom of Cambodia (1995)

១០. អនុ ​ក្រឹត្យ​លេខ ៥០៥ អន​ក្រ.តត ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​សមត្ថ​កិច្ច​បន្ថែម​ជា​សារ​ការី​​ដល់​​មេធាវី​​មួយ​​រូប​​ នៃ​​គណៈ​មេ​ធាវី​​នៃ​​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​​កម្ពុជា ២០០១
Sub-decree No: 505 on the Provision of Additional Competence as Notary to One Specific Lawyer of the Bar Association of the Kingdom Of Cambodia (2001)

Advertisements