ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់​ស្ដី​ពី​បាតុ​កម្ម ១៩៩១
Law on Demonstrations (1991)

២. ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារពត៌មាន ១៩៩៥
Law on the Press (1995)

Advertisements