ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឧសថ ១៩៩៦
Law on Management of Pharmaceuticals (1996)

២. ច្បាប់ស្តីពីការរំលូតកូន ១៩៩៧
Law on Abortion (1997)

៣. ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជន ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ ២០០០
Law on the Management of Private Medical, Paramedical, and Medical Aide Services (2000)

៤. ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគអេដស៍ ជំងឺអេដស៍ ២០០២
Law on the Prevention and Combat against the Spread of HIV/AIDS (2002)

Advertisements