ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់​ស្តីពី​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ១៩៩៣
Law on the Financial System (1993)

២. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២៦ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ២០០២
Law on the Amendment of Article 26 of the Law on the Financial System (2002)

៣. ច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៤
Law on Investment in the Kingdom of Cambodia

៤. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០៣
Law on the Amendment to the Law on Investment in the Kingdom of Cambodia (2003)

៥. ច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និង បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ១៩៩៥
Law on Commercial Rules and Commercial Registration (1995)

៦. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ១៩៩៩
Law on the Amendment to the Law on Commercial Rules and Commercial Registration (1999)

៧. ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណៈ ១៩៩៦
Law on the General Status of Public Enterprise (1996)

៨. ច្បាប់ស្តីពីការងារ ១៩៩៧
Labour Law (1997)

៩. ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ១៩៩៧
Law on Taxation (1997)

១០. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ២០០៣
Law on the Amendment to the Law on Taxation (2003)

១១. ច្បាប់ស្តីពី​គ្រឺះ​ស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ១៩៩៩
Law on Banking and Financial Establishments (1999)

១២. ច្បាប់ស្តីពី​សវនកម្ម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា លើកលែង​តែ​មាត្រា ៤០ ដែល​ត្រួវ​បាន​បដិសេធ​ដោយ ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ ២០០០
Law on Audit (2000)

១៣. ច្បាប់ស្តីពី​ច្បាប់​បន្ថែម​ទៅ​លើ​ច្បាប់​ស្តីពី​សវនកម្ម នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០០
Law on the Addendum to the Law on Audit (2000)

១៤. ច្បាប់ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​គុណភាព សុវត្ថិភាព​លើ​ផលិតផល​ទំនិញ និង​សេវា ២០០០
Law on the Management of Quality and Safety of Products and Services (2000)

១៥. ច្បាប់ស្តីពី​គណនេយ្យ​សហគ្រាស សវនកម្ម​គណនេយ្យ​សហគ្រាស និង​វិជ្ជាជីវៈ គណនេយ្យ ២០០២
Law on the Accounting of Public Enterprises, the Audit of Accounting of Public Enterprises and Accounting Profession (2002)

១៦. ច្បាប់​ស្តីពី​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​សម្រាប់​ជន​ទាំង​ទ្បាយ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការងារ ២០០២
Law on Social Security and Persons Covered by the Provisions of the Labour Law

Advertisements