ចែករំលែកលទ្ធផលការងារសម្រាប់ថ្ងៃនេះ

១. ច្បាប់ស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍ ១៩៩៥
Law on Immigration (1994)

២. ច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិ ១៩៩៦
Law on Nationality (1996)

៣. អនុក្រឹត្យលេខ៣០ អនក្រ.បក ស្ដីពីបែបបទសម្រាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបទេសអន្តោប្រវេសន្ត ចេញ-ចូល និងស្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៦
Sub-decree No: 30 on the Formalities of Application for the Authorization of Immigrant Aliens to Enter, Exit and Reside in the Kingdom of Cambodia (1996)

៤. អនុក្រឹត្យលេខ៣៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីអត្តសញ្ញាប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ១៩៩៦
Sub-decree No: 36 on the Khmer Nationality Identity Cards (1996)

៥. អនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីបែបបទសម្រាប់ជនបទេសមិនមែនអន្តោប្រវេសន្តចេញ-ចូល និងស្នាក់នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៩៩៦
Sub-decree No: 75 on the Formalities of Application for Authorization of Non-Immigrant Aliens to Enter, Exit and Reside in the Kingdom of Cambodia (1999)

៦. អនុក្រឹត្យលេខ ២៩ អនក្រ.បក ស្ដីពីការសុំទារកកំព្រា ឬកុមារយកទៅចិញ្ចឹមជាកូនបទេស ២០០១
Sub-decree No: 29 on the Adoption of Orphaned Babies or Children to be brought up in Foreign Countries (International Adoption) (2001)

Advertisements